Güvenli Alýþveriþ

Alýþveriþ deneyiminiz güvendedir. Bu sitede, kredi kartý güvenliðinden hiçbir zaman endiþe etmeniz gerekmez. Yaptýðýnýz her iþlem %100 güvenlidir. Bu, buradan alýþveriþ yapýlmasý sonucunda kredi kartýnýzla yetkisiz ödemeler yapýlýrsa hiçbir þey ödemeyeceðiniz anlamýna gelir.

Büyük kredi kartý saðlayýcýlarý, kiþisel bilgileri korumak ve iþlemler bir ödeme kartý kullanarak iþlenirken güvenliði saðlamak için PCI (Ödeme Kartý Sektörü) uyumluluk standartlarý oluþturdular. Biz veri güvenliði için PCI uyumluluk standartlarýna sýký sýkýya uyarýz. Böylece kiþisel ve mali bilgilerinizin güvenliði konusunda endiþelenmenize gerek kalmaz.

Web sitemiz, bir endüstri standardý güvenlik protokolü olan SSL veya "Güvenli Yuva Katmaný" kullanýr. SSL, bilgileri sipariþinizi þifrelemek için kullanýlan tarayýcýnýza gönderir. Þifreleme iþlemi, gönderdiðiniz tüm bilgileri, þifresinin çözülmesinin oldukça zor olduðu verilere dönüþtürür. Hiçbir kiþisel bilgi depolanmaz. Aslýnda, medyadaki haberlerde verilen izlenime raðmen, bugüne kadar güvenli bir sunucu aracýlýðýyla Internet üzerinden iletilen bir kredi kartý numarasýnýn ele geçirilmeyle ilgili belgelenmiþ bir dolandýrýcýlýk vakasý olmamýþtýr!

Bu koruma tarayýcýnýzýn kilit göstergesi ile ifade edilir. Bu gösterge, genellikle bir kilit resmi veya renk deðiþtiren ya da artýk kýrýk olmayan bir anahtar resmidir. Bunun yanýnda, tarayýcýnýzýn en üstünde bulunan adres veya konum çubuðundaki URL https:// ile baþlamalýdýr ("s" harfi URL'nin güvenli olduðunu gösterir).

Kredi kartýnýzýn yetkisiz kullanýmý durumunda, kredi kartý þirketinize, þirketin kendi raporlama kurallarýna ve prosedürlerine uygun biçimde bildirmeniz gerekir.